Družinski zakonik (DZ) ‡

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C)

Neuradno prečiščeno besedilo Družinskega zakonika obsega:
–        Družinski zakonik – DZ (Uradni list RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017),
–        Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018),
–        Zakon o spremembah Družinskega zakonika – DZ-A (Uradni list RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019),
–        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru – ZMatR-C (Uradni list RS, št. 67/19 z dne 8. 11. 2019).

188. člen (odpoved pravici do preživnine)

Odpoved pravici do preživnine nima pravnega učinka.

189. člen (določitev višine preživnine)

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca.

Zakon o nepravdnem postopku ZNP-1

Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19)

47. člen se začne uporabljati, ko so zagotovljeni tehnični pogoji za njegovo izvajanje; drugi odstavek 95. člena se začne uporabljati z dnem vzpostavitve evidence, v kateri se vodijo podatki o vnaprej izraženi volji staršev.

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/1239/16 in 11/18 – ZIZ-L)

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije obsega:

–        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-G (Uradni list RS, št. 39/16 z dne 3. 6. 2016),
–        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L (Uradni list RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018).

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ‡

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B)

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega:

–       Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2M (Uradni list RS, št. 66/19 z dne 5. 11. 2019),
–       Zakon o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-B (Uradni list RS, št. 23/20 z dne 14. 3. 2020).

110. člen Vrstni red

Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu oprave rubeža.

Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan, imajo zastavne pravice isti vrstni red.

Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.

Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo pri poplačilu prednost terjatve iz naslova zakonite preživnine.

135. člen (Upravna izplačilna prepoved)

Pri izplačevanju upravne izplačilne prepovedi mora dolžniku ostati:

1.     najmanj znesek 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči;

2.     za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)

Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega:

–        Zakon o dopolnitvi Kazenskega zakonika – KZ-1F (Uradni list RS, št. 23/20 z dne 14. 3. 2020),
–        Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1G (Uradni list RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020).

Neplačevanje preživnine 194. člen

(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s preživljanjem.

Deklaracija o človekovih pravicah

Generalna skupščina

razglaša Splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi posamezniki in vsi organi družbe, vselej ob upoštevanju te deklaracije, z vzgojo in izobraževanjem spodbujali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili njihovo splošno in dejansko priznanje in upoštevanje, tako med ljudstvi držav članic samih kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo upravo.

1. člen

Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.

2. člen

Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino.

Poleg tega ni dopustno nikakršno razlikovanje na podlagi politične ali pravne ureditve ali mednarodnega položaja dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbništvom, brez samouprave ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.

Preživnina - otrokova pravica