Predlog za izvršbo preživnine

Uporabnike obveščamo, da smo objavili Predlog za izvršbo preživnine.

Predlog za izvršbo preživnine je namenjen upniku oz. staršu otroka, ki zahteva, da od dolžnika doseže plačilo preživnine, določene na podlagi sodne odločbe prvostopenjskega sodišča. Upnik ima možnost predlagati izvršbo na različna izvršilna sredstva in sicer blokado bančnega računa, upravno izplačilno prepoved, premičnine, nepremičnine itn.

Upnik = oseba, ki vloži predlog za izvršbo. V predlogu zahteva izpolnitev kakšne obveznosti (npr. plačilo dolga, izročitev nepremičnine, omogočanje stikov z otroki).

Dolžnik = oseba, ki ima neporavnane obveznosti do upnika. Kot dolžnik lahko nastopata tudi zastavitelj ali porok.

Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

Izvršilni predlog je namenjen tistim, katere preživnina je bila določena na podlagi sodne odločbe na PRVOSTOPENJSKEM SODIŠČU! Logo Preživnina – otrokova pravica pri tiskanju dokumenta ni viden. Predlog izpolnite in ga pošljite priporočeno v dveh izvodih na Okrajno sodišče stalnega prebivališča dolžnika.

Če dolžnik prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom (sodba, sklep sodišča, izvršljiv notarski zapis, skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine), lahko upnik vloži na sodišču predlog za izvršbo z namenom dosega izpolnitve obveznosti.

Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

Cilj izvršilnega postopka je, da dolžnika prisili, da izpolni svoje obveznosti do upnika

Izvršilni postopek se začne tako, da upnik na sodišče vloži predlog za izvršbo. Sodišče nato o upnikovem predlogu odloči. Če sodišče predlogu ugodi, izda sklep o izvršbi, s katerim predlagano izvršbo dovoli.


Dolžnik zoper sklep o izvršbi lahko ugovarja, če se z njim ne strinja. Če dolžnik z ugovorom ne uspe, se postopek nadaljuje. V nadaljevanju sodišče in drugi izvrševalci opravijo predlagana izvršilna dejanja (npr. rubež in prodaja predmetov, rubež sredstev na TRR, deložacija, odvzem otrok), s čimer upnik doseže izpolnitev dolžnikove obveznosti. 

Kako poteka postopek
izvršbe na sodišču

Vložitev predloga na sodišče.

Sodišče preizkusi, ali je vloga primerna za obravnavo (je razumljiva, vsebuje vse podatke, je plačana taksa).

Sodišče izda sklep o izvršbi, s katerim dovoli predlagano izvršbo.

Sodišče vroči sklep upniku in dolžniku (po pošti priporočeno).

Sodišče sklep pošlje tudi izvrševalcem in ti lahko začnejo z izvršilnimi dejanji (npr. izvršitelj zarubi premičnine, banka blokira sredstva na računu).

Dolžnik lahko v 8 dneh po vročitvi sklepa vloži ugovor zoper sklep o izvršbi, ki mora biti obrazložen (navedeni morajo biti razlogi in priloženi dokazi o tem, zakaj sklep ni utemeljen).

Sodišče pošlje ugovor upniku. Ta lahko v roku 8 dni vloži odgovor na ugovor.

Sklep o ugovoru se vroči upniku in dolžniku po pošti.

Če se upnik ali dolžnik ne strinjata s sklepom o ugovoru, lahko v roku 8 dni vložita pritožbo.

Ko poteče rok za pritožbo (in ta ni bila vložena), sklep postane pravnomočen.

Izvrševalci dokončajo izvršilna dejanja (npr. izvršitelj razpiše dražbo in proda zarubljene stvari, sodišče opravi cenitev in razpiše dražbo za nepremičnino, banka zarubljena sredstva nakaže na račun upnika).

POSTOPEK IZVRŠBE SE ZAKLJUČI

V izvršilnem postopku bodo nastali dodatni stroški, v kolikor opravljate rubež premičnin in nepremičnin, ki pa jih mora upnik založiti sam (npr. stroški izvršitelja) in jih sodišče na predlog upnika poskusi izterjati od dolžnika. Predlagamo Vam, da najprej vložite izvršbo samo na OPP (banko) in na plačo. Kasneje še zmeraj lahko razširite predlog na rubež premičnin in nepremičnin.

Related Posts

Preživnina - otrokova pravica