Predlog za izdajo sklepa za dodelitev mld. otroka v vzgojo in varstvo

Predlog za izdajo sklepa za dodelitev mladoletnega otroka v vzgojo in varstvo in predlog za izdajo sklepa za določitev višine preživnine je namenjen staršem otroka, ki so se pripravljeni sporazumno sporazumeti o višini preživnine ter o dodelitvi mladoletnega otroka v vzgojo in varstvu enemu izmed staršev.

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj in se sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku izda sklep o tem. Če sodišče ugotovi, da sporazum o preživnini ni v korist otroka, predlog zavrne.

Pomoč pri sklenitvi sporazuma o preživnini

V kolikor se starša o preživljanju skupnih otrok ne moreta sporazumeti, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev s tožbo. Zahtevi starša mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o preživljanju otrok. Preden sodišče odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo.

Sporazum izpolnite ter zraven priložite fotokopijo zapisnika iz CSD. Prav tako potrebujete fotokopije vseh osebnih dokumentov (vašega in partnerjevega), fotokopijo rojstnega lista otroka ter fotokopijo zapisnika o priznanju očetovstva. Vse skupaj pošljete na pristojno sodišče (oz.kraj stalnega bivališča) s pripisom “Vložišče”.

Sporazum zahteva podpis obeh staršev.

Predlog je brezplačen. Logo Preživnina – otrokova pravica pri tiskanju dokumenta ni viden.

138. člen
(varstvo in vzgoja otrok)

(1) Če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumejo se lahko za skupno varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njihovo željo pa tudi mediatorji.
(2) Če se starši sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave. Če sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne.
(3) Če se starši ne sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, o tem odloči sodišče. Sodišče lahko po uradni dolžnosti v skladu z določbami tega zakonika odloči tudi o vseh ukrepih za varstvo koristi otrok. V postopku odločanja o varstvu in vzgoji sodišče vselej odloči tudi o preživljanju skupnih otrok in o stikih s starši v skladu s tem zakonikom.
(4) Sodišče izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka.

139. člen
(skupno varstvo in vzgoja otroka)

Sodna poravnava ali odločitev sodišča o skupnem varstvu in vzgoji otroka mora vsebovati odločitev o stalnem prebivališču otroka, o tem, kateremu od staršev se vročajo pošiljke za otroka in o preživljanju otroka.

140. člen (preživljanje otrok)

(1) Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, pa tudi starši, ki živijo skupaj, se sporazumejo o preživljanju skupnih otrok. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njihovo željo pa tudi mediatorji.
(2) Če se starši ne sporazumejo o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče.

Related Posts

Preživnina - otrokova pravica