Vaša pomoč
je potrebna

POMAGAJMO OTROKOM ENOSTRAŠEVSKIH DRUŽIN

Vaša pomoč je dobrodošla.

POMAGAMO ENOSTARŠEVSKIM DRUŽINAM

Statistika

Zadnji podatki iz 03.07.2020

Število preživnin, po zadnjih podatkih

Število vseh upravičencev

Od rojstva – 6 let

Od 6-14 let

Od 14-18 let

nad 18 let (če se šola)

Nekaj projektov, ki jih želimo izpeljati

Pomagajte nam

Zbiramo sredstva za otroke enostarševskih družin v materinskih domovih

Pomagajte nam osrečiti otroke enostarševskih družin, ki se zatečejo v materinske domove z nakupom igrač, knjig in zanimivih šolskih setov

Treba je mnogo preprostih besed kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota. "— Tone Pavček

Otroški tabori za otroke enostarševskih družin

V letu 2021 imamo cilj izpeljati 7- dnevni tabor za 36 otrok iz enostarševskih družin, ki preživnine dejansko ne prejemajo, preživnina pa je sodniško neizterljiva.

Ta svet je lep, če si človek do ljudi. Tone Pavček


OBVEZNOST PREŽIVLJANJA

183. člen DZ (obveznost preživljanja otrok)
(1) Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.
(2) Otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje, morajo starši preživljati tudi po polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE STARŠEV IN OTROK

137. člen DZ (obveznosti staršev)
(1) Starši morajo skrbeti za življenje in zdravje svojih otrok, jih varovati, negovati in vzgajati ter nadzorovati.
(2) Starši morajo svojim otrokom omogočiti zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.
(3) Starši morajo preživljati svoje otroke v skladu z določbami tega zakonika.
(4) Starši morajo po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje.

NEPLAČEVANJE PREŽIVNINE

194. člen KZ
Neplačevanje preživnine je kaznivo dejanje po 194.členu KZ, ki se preganja po uradni dolžnosti. Podati je potrebno kazensko ovadbo na zapisnik na Policiji, skupaj z listino, ki je izvršilni naslov za plačevanje preživnine.
194. člen(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s preživljanjem.

Blog

Zadnje novice
Preživnina - otrokova pravica